Chuyên mục: Việt Nam

2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn
Bài viết

2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn

Bản Fulltext Xem/Tải về qua link sau: phiên bản Cập nhật ngày 08/8/2022 https://drive.google.com/file/d/1gLkYTRpw_Nwo6vtHwCMMiF_Qt27UtO-T/view?usp=sharing Tải các khuyến cáo từ trang của Hội Tim mạch học Việt Nam http://www.vnha.org.vn/congress12.asp?hoinghi=25