2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn

2022 Khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam về chẩn đoán và điều trị Suy tim cấp và Suy tim mạn

Gifs! — The good type collectiveBản Fulltext

Xem/Tải về qua link sau:

phiên bản Cập nhật ngày 08/8/2022

https://drive.google.com/file/d/1gLkYTRpw_Nwo6vtHwCMMiF_Qt27UtO-T/view?usp=sharing

Tải các khuyến cáo từ trang của Hội Tim mạch học Việt Nam

http://www.vnha.org.vn/congress12.asp?hoinghi=25

 

 

Để lại bình luận