[PNT – HNKH 2022] Artificial Intelligence in Cardiovascular Medicine: Present and Future

[PNT – HNKH 2022] Artificial Intelligence in Cardiovascular Medicine: Present and Future

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ XV NĂM 2022

05/5/2022 HỘI TRƯỜNG PHIÊN TOÀN THỂ – ĐẠI GIẢNG ĐƯỜNG PHẠM NGỌC THẠCH – KHU A1

Artificial Intelligence in Cardiovascular Medicine: Present and Future

PNT 05052022 AI in Cardiovascular Medicine Present and Future

 

Để lại bình luận