[TTU] Nghiên cứu DAPA-HF trên thế giới và trên người châu Á: từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng

[TTU] Nghiên cứu DAPA-HF trên thế giới và trên người châu Á: từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng

[TTU] Nghiên cứu DAPA-HF trên thế giới và trên người châu Á: từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng 14/5/2022

 

NC DAPA-HF trên thế giới và trên người châu Á từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng

 

 

Để lại bình luận